giáo viên


Đào tạo giáo viên Tiếng Anh (TESOL)


Đào tạo giáo viên Tiếng Anh (TESOL)

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên giảng dạy Anh ngữ tại những quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ.